Vector logo Guns n roses (Slash) vector logo

Guns n roses (Slash)